سلام

ایران در منطقه خاورمیانه بعد از سال ۲۰۱۳ در انتشار مقاله به رتبه دوم رسیده است.

برای ملاحظه مطلب کلیک کنید.