موضوع اقتصاد خرد :

۱٫مطالعه رفتار اقتصادی واحدهای انفرادی (خانوار، بنگاه)
۲٫ موضوع اقتصاد کلان : مطالعه رفتار متغیرهای کلی اقتصاد
۳٫ رابطه اقتصاد خرد و کلان : تکمیل کننده یکدیگر می‌باشند. رابطه جنگل و درختان

برای دانلود کلیک کنید.