برای دانلود کلیک کنید.

لیک

نام کتاب: Applied Time Series Econometrics
نام نویسندگان: Markus Kratzig و Helmut Lutkepohl
تعداد صفحات: ۳۲۳
ناشر: Cambridge University Press

سرفصل ها:
۱-مقدمه
۲-مدل های سری زمانی تک متغیره
۳-مدل های خود توضیح برداری(VAR) و مدل های تصحیح خطای برداری(VECM)
۴-مدل های خود رگرسیونی ساختاری(SVAR) و تابع عکس العمل آنی
۵-مدل های ناهمسانی شرطی(GARCH , ARCH)
۶-مدل های رگرسیونی انتقال ملایم(STAR)
۷-مدل های سری زمانی ناپارامتریک
۸-آموزش نرم افزار JMulti

لینک دانلود کتاب اقتصاد سنجی سری زمانی کاربردی لوتکپول:

TSEconometrics.pdf