✅ آثار افزایش مالیات در سال آینده چیست؟
🖍 محمدرضا منجذب

🔶در اخبار آمده که سهم سازمان امور مالیاتی از بودجه سال بعد ۵ هزار و ۶۴۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. این مبلغ در سال جاری (۱۳۹۷) ۲ هزار و ۸۱۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر قرار است درآمد مالیاتی بصورت اسمی دو برابر و بصورت حقیقی ۶۰ درصد افزایش یابد.

🔶در یک تحلیل ساده میتوان به سه نکته اشاره کرد: ۱️⃣ افزایش دو برابری مالیات طی یک سال که تاکنون در تاریخ سازمان مالیاتی ایران سابقه نداشته و نیازمند یک سازمان مالیاتی چابک است که بتواند پایه مالیاتی را گسترش دهد و چنین مالیاتی را تشخیص دهد و جذب کند. متاسفانه فرایند مالیاتی ایران تاکنون عمدتا بر مبنای تشخیص علی الراس بوده و لذا نیازی به یک سیستم پرسنلی چابک احساس نمی شده است. فرایند چابک سازی یک سیستم بطور معمول زمانبر است و دوره ای چند ساله را می طلبد. ۲️⃣ چنین مالیاتی از مودیان موجود جذب شود. یعنی بطور متوسط مالیات هر مودی دوبرابر شود. متاسفانه در شرایط رکودی حاضر و پیش بینی رشد اقتصادی منفی و تعطیلی برخی از فعالیتهای اقتصادی در عمل فشار بر مودی های موجود تاثیر نامطلوبی را بر اقتصاد میگذارد و احتمالا این موضوع مورد نظر سیاستگذار نیست. ۳️⃣ برای افزایش درآمد مالیاتی باید این مالیات جدید از موسسات و نهاد هایی که تاکنون طبق قانون معاف بوده اند اخذ گردد. این موضوع نیاز به یک تصمیمی قانونی و فراتر از قوه مجریه دارد و مودیانی که مشمول آن میشوند نسبت به آن تمکین کنند. 💠 به هرحال اگر دولت بتواند به چنین رقمی از مالیات دست یابد قطعا با افزایش هزینه بر مودیان قدیمی و یا مودیان جدید (فراتر تر از تورم موجود: افزایش ۱۰۰ درصدی مالیات در مقایسه با ۴۰ درصدی قیمتها) آثار تورمی خواهد داشت. ولی اگر دولت نتواند چنین درآمدی را جذب نماید دچار کسری بودجه میشود که خود این هم آثار تورمی خواهد داشت.                                                                                  https://t.me/drmonjazeb