در استفاده از داده های پنل دیتا سوالی که به طور عمده وجود داد این است که  تفاوت بین مقاطع ( یا طی زمان ) ثابت یا تصادفی می باشد؟

از تمام محققین که از داده های پنل استفاده می نمایند خواهشمندم که توجه خود را تنها به آزمون هاسمن نگذارند. روش کار بسیاری از محققین این است که ابتدا رگرسیون را تخمین می زنند ( به روش اثر ثابت یا تصادفی) سپس با استفاده از آزمون F  لیمر  ، پولینگ یا پنل بودن داده ها را آزمون می نمایند.

نکته ای که اینجا وجود دارد این است که آزمون F لیمر به شدت به روش تخمین اولیه (  اثر ثابت یا تصادفی ) حساس می باشد و اگر هر کدام از این روش ها انتخاب شود ممکن است نتایج متفاوتی بر اساس آزمون لیمر بدست آید . بنابراین توصیه می شود که  تنها به استفاده از آزمون لیمر به این صورت بسنده ننماییم و  با  بررسی آنالیز کواریانس در همه ابعاد داده ها نتایج دقیق تری بدست آوریم.  همچنین می توانیم برای بررسی اثر ثابت و تصادفی به وجود همبستگی بین متغیرهای توضیحی و عوامل قابل مشاهده توجه نماییم. برای مثال فرض کنید تابع تولید را تخمین می زنیم . عوامل بسیاری روی تولید اثر گذار هستند که می توان به نیروی کار ، سرمایه ، انرژی و نحوه مدیریت اشاره نمود . با وجود اینکه داده های سرمایه ، نیروی کار و انرژی مصرفی معمولا در دسترس می باشد اما در خصوص نحوه مدیریت به سختی می توان داده ای بدست آورد . ولی اگر بتوان مشخص نمود که نحوه مدیریت (به عنوان اثر غیر قابل مشاهده) با متغیرهای سرمایه ، نیروی کار و انرژی همبستگی دارد یا خیر ؟ در این صورت می توان اثر ثابت و تصادفی را مشخص نمود . در صورت وجود همبستگی بین نحوه مدیریت و متغیرهای توضیحی موجود در مدل بهتر است از اثر ثابت استفاده نماییم و در غیر این صورت اثر تصادفی مناسب خواهد بود . همچنین می توان این مساله را به طریق دیگری نیز نگاه نمود و آن این است که آیا نحوه مدیریت ( به عنوان اثر غیر قابل مشاهده ) منجر به تغییرات تصادفی تولید بنگاه ها می شود ؟ واضح است که جواب این سوال قطعا منفی است زیرا همواره مدیریت بهتر با ثبات سایر شرایط منجر به تولید بیشتر می شود  و موید وجود اثر ثابت در تابع تولید است . حال اگر چندین عامل غیرقابل مشاهده داشته باشیم نیز باید کاملا اثر آن ها را روی متغیر وابسته از قبل مشخص نماییم تا بتوانیم نتایج دقیقی بگیریم. 

همچنین بار دیگر نیز تاکید می نماییم که در پنل دیتا باید ناهمگنی عرض از مبدا و تمام ضرایب شیب  مورد بررسی قرار گیرد و سپس در صورت ناهمگن بودن هر کدام وجود اثر ثابت یا تصادفی مورد بررسی کامل قرار گیرد . هر گونه بی توجهی و عدم اجرای این دستور العمل منجر به نتایج غلط خواهد شد .