دکتر محمدرضا منجذب/ دانشیار دانشگاه
در صورت در دسترس نبودن تعدادی از داده ها بر مبنای قیمت های یک سال پایه، می توان از داده های مربوط به سال پایه ای دیگر استفاده کرد. به عنوان مثال داده های مربوط به سال پایه ۸۳ مبروط به سال های ۱۳۳۸ الی ۱۳۹۳ در دسترس هست و داده های مربوط به سال پایه ۹۰ از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۶ در دسترس هست. در صورتی که بخواهیم داده های سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ را بر مبنای سال پایه ۸۳ بدست آوریم، ابتدا سالی مشترک بین دو سری زمانی مزبور را پیدا می کنیم (سالی که داده آن بر مبنای هر دو سال پایه موجود باشد): مانند سال ۱۳۹۳. سپس داده ی سال ۹۳ به قیمت ثابت ۹۰ را بر داده ی سال ۹۳ به قیمت ثابت ۸۳ تقسیم می کنیم که حاصل این تقسیم یک عدد محاسباتی خواهد بود (بطور مثال ۳، ولی بهتر است حداقل تا ۶ رقم اعشار محاسبه شود). در مرحله بعدی داده های مربوط به سال های ۹۴ الی ۹۶ در سری جدیدتر که بر مبنای سال پایه ۹۰ موجود است را بر عدد محاسباتی تقسیم می کنیم. حاصل این تقسیم برابر است با داده های سال های مورد نیاز (۹۴ الی ۹۶) بر مبنای سال ۸۳ خواهند بود. راه معقول تر اینست که سال های مشترک در دو سری زمانی را سال به سال بر هم تقسیم کنیم (در این مثال از ۸۳ الی ۹۳) و سپس میانگین آنها را بدست آوریم. سپس داده های ۹۴ الی ۹۶ (قیمت ثابت ۹۰) را بر این میانگین تقسیم نماییم.

t.me/drmonjazeb