با سلام

راجع به تدوین مقاله به لاتین نکات زیر را ملاحظه نمایید:

۱-حداقل ده مقاله لاتین و جدید را دانلود و مطالعه کنید و در بخش مروری بر ادبیات موضوع بیاورید. متن انگلیسی باید با انشاء خودتان نگارش شود.

۲-میتوانید از مقالات فارسی مشابه کمک و ایده بگیرید.

۳-از ابتدا مقاله را بر مبنای زبان لاتین نگارش نمایید. در صورت لزوم کلاس انشاء انگلیسی شرکت کنید.

۴-به چند مجله لاتین مراجعه کنید و برای نوشتن مقاله الگوبرداری کنید.

۵-مدلی که نهایتا تخمین میزنید برگرفته شده از این مقالات خواهد بود. ضمنا در قسمت مروری بر ادبیات مبانی ریاضی مدل ارایه گردد.

۶-فهرست یک مقاله لاتین به شرح زیر است:

Topic

Abstract

Key Words

Jel

Introduction

Review of Literature

The Model

Empirical Results

Conclusion

References

چند مقاله نمونه را دانلود کنید:

Phenomenon of Random Walk on Tehran Stock Exchange

The Estimation of FDI capacity in Iran

EVALUATION OF THE EFFECT OF LIQUIDITY GROWTH ON SAVING RATE IN THE DEVELOPING COUNTRIES