رزومه دکتر منجذب دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه


فعالیتهای آموزشی
دروس تدریس شده: در دانشگاهای تهران، علوم اقتصادی، مفید، علامه طباطبایی، خوارزمی…
دوره لیسانس: کلیات علم اقتصاد، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، پول و بانکداری، اقتصاد بین الملل (بازرگانی و مالیه)، اقتصاد بخش عمومی، آمار، اقتصادسنجی، توسعه اقتصادی…
دوره فوق لیسانس: اقتصادسنجی، اقتصادسنجی کاربردی، اقتصادسنجی ۲، تجزیه و تحلیل سریهای زمانی، اقتصاد توسعه، اقتصاد کلان، مدیریت طرحهای توسعه، اقتصاد مدیریت، بازرگانی بین الملل، اقتصاد برای مدیران …
دوره دکتری: اقتصاد کلان، اقتصادسنجی، اقتصاد توسعه، مبانی نظری اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد محیط ملی محیط بین الملل، …
افتخارات
۱- فارغ التحصیل رتبه اول دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکترای دانشگاه های شهید بهشتی و تهران.
۲- پژوهشگر نمونه سازمان مالیاتی کشور، ۱۳۸۵.
۳- استاد نمونه دانشگاه ۱۳۹۴.
طرح‌های پژوهشی :
۱ – بررسی تأثیر رشد حجم نقدینگی بر تولید ، تورم و ارزش افزوده بخش صنعت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت امور اقتصادی ، ۱۳۷۶ .
۲ – بررسی تأثیر تورم بر صنعت بیمه ، بیمه مرکزی ایران ، ۱۳۷۷٫
۳ – برآورد ظرفیت مالیاتی کشور ، دانشکده امور اقتصادی ،۱۳۷۸.
۴ – بررسی تحولات قیمت جهانی نفت و پیش بینی آن ، وزارت نیرو ، معاونت انرژی ، ۱۳۷۷٫
۵- محاسبه شاخص قیمتی صنعت بیمه و برآورد یک مدل ، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۷۹٫
۶- بررسی مزیت نسبی صنایع کاربر صنعت پوشاک و صنعت مواد غذایی ، وزارت کار ، موسسه کار و تأمین اجتماعی ، ۱۳۷۹ .
۷- تحلیل رفتار مصرفی خانوارها در خرید و نگهداری کالاهای بادوام – بررسی موردی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، ۱۳۸۰ .
۸- تحلیل نوسانات اقتصادی در ایران بر مبنای نظریه ادوار تجاری و چگونگی مدیریت آن ، معاونت امور اقتصادی ، ۱۳۸۱ .
۹- برآورد ظرفیت مالیاتی استان چهار محال و بختیاری و راه‌های نزدیک شدن به آن ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ، پژوهشکده امور اقتصادی ، ۱۳۸۲ .
۱۰– بررسی ترکیب بهینه مالیاتی در ایران ، پژوهشکده امور اقتصادی ، ۱۳۸۲ .
۱۱– تعیین شاخه‌های صنعتی دارای مزیت نسبی در کشور و تدوین استراتژی توسعه فناوری در زمینه‌های تعیین شده ( طرح ملی ) ، وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۲-۱۳۸۵ .
۱۲- انداره گیری پتانسیل های درآمدی استان گلستان و روش هایی برای بهبود وصول درآمدها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، ۱۳۸۳-۱۳۸۵ .
۱۳- مقایسه سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در فرآیند خصوصی سازی در ایران ، پژوهشکده امور اقتصادی ، ۱۳۸۴ .
۱۴– بررسی کارآیی لایحه پول‌شویی در شرایط اقتصادی ایران ، دانشکده امور اقتصادی ، ۱۳۸۴ .
۱۵- بررسی روند و علل تصادفات با موتور سیکلت در ایران ، شرکت تیزرو ، ۱۳۸۳ .
۱۶- بررسی نسبت مالیاتی و سهم مالیاتی درآمدهای دولت در استان‌های کشور ، پژوهشکده امور اقتصادی ، ۱۳۸۶ .
۱۷- پیش بینی مالیات بر درآمد شرکت‌های استان تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۷٫
۱۸-بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۳
۱۹- همکاری یا داوری بیش از ۸ طرح تحقیقاتی.
فعالیت‌های علمی
۱-۱- کتب
۱- اقتصاد کلان ، تألیف درنبوش و فیشر ، نشر البرز ، چاپ هفتم با تجدید نظر، ۱۳۹۰٫
۲- اقتصاد کلان دو، تألیف درنبوش و فیشر، نشر آسیم، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
۳– داده‌های فصلی محاسبات ملی ایران ، نشر جهاد دانشگاهی ، ۱۳۷۶٫
۴- توسعه اقتصادی، تألیف نفزایگر، نشر آسیم، ۱۳۸۹٫
۵- توسعه اقتصادی با رویکرد منطقه‌ای نهادی تاریخی، تألیف گروبوسکی، نشر نور علم، ۱۳۹۰، چاپ اول.
۶-تحلیلی بر توسعه مالیاتی ایران، تالیف،نشر فرهنگ شناسی، ۱۳۹۲٫
۷-اقتصاد کلان ۱ و۲، ترجمه، نشر آسیم، ۱۳۹۲٫
۸- توسعه اقتصادی با رویکرد منطقه‌ای نهادی تاریخی، تألیف گروبوسکی، نشر دانشگاه علوم اقتصادی، ۱۳۹۳، چاپ دوم.
۹- مبانی اقتصادسنجی – همراه با ایویوز و استاتا، نشر مهربان، ۱۳۹۶، چاپ اول.
۱۰- مدل های اقتصادسنجی پیشرفته، همراه با ایویوز و استاتا، نشر مهربان، ۱۳۹۷، چاپ اول.

۱۱- مبانی اقتصادسنجی – همراه با ایویوز و استاتا، نشر مهربان،ویراست جدید،۱۴۰۱.

۱۲- اقتصاد آخرالزمان، نشر منیر، ۱۴۰۱، چاپ اول.
۲-مقالات
۲-۱ -مقالات فارسی
۱- کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی، پژوهش نامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، شماره ۲۲، پاییز ۱۳۸۵٫
۲- مزیت نسبی صنایع غذایی و صنایع پوشاک ایران، پژوهش نامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، شماره ۷، زمستان ۱۳۸۱٫
۳- انتخاب میان مدل‌های خطی و خطی لگاریتمی با اتکاء به روش‌های اقتصادسنجی، پژوهش نامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، شماره ۲، پاییز۱۳۸۰٫
۴- انتخاب مدل بهینه مصرف در ایران با انکاء به روشهای اقتصادسنجی، مجله برنامه و بودجه، شماره ۸، آذز ۱۳۷۵
۵- بررسی و طراحی سیاست‌های پولی مناسب بر اساس فرضیه انتظارات عقلایی در ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره ۶، مهر ۱۳۷۵٫
۶- ارزیابی تأثیر نقدینگی بر ارزش افزوده بخش صنعت، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، معاونت امور اقتصادی، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۸٫
۷-تحلیل نوسان‌ها در اقتصاد ایران بر مبنای ادوار تجاری و چگونگی مدیریت آن، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، معاونت امور اقتصادی، شماره ۳۰، زمستان ۱۳۸۳٫
۸- تحلیلی بر اثر بخشی گسترش حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران، پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۳، سال ششم، پاییز ۱۳۸۵٫
۹- برآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان، پژوهش نامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی.
۱۰- آزمون توهم پولی بر مبنای نظریه انتظارات عقلایی در ایران، ششمین سمینار پولی و ارزی، بانک مرکزی ایران، اردیبهشت ۱۳۷۵٫
۱۱- برآورد تابع تقاضای کل بورس اوراق بهادار در ایران، پژوهش نامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، ویژه نامه بورس، تابستان ۱۳۸۸٫
۱۲- آزمون نظریه انتظارات در تابع تقاضای پول ایران، نامه مفید، سیاست‌های اقتصادی، جلد ۶ شماره ۱، تابستان ۱۳۸۹٫
۱۳- آزمون نظریه بارو – ریکاردو در تابع مصرف ایران، پژوهش‌های اقتصادی تابستان ۱۳۹۰; ۱۱(۲):۱-۹٫۳
۱۴- بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران، سیاستهای راهبردی و کلان، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۱-۱۵٫
۱۵- بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه گذاری، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان ۱۳۹۳٫
۱۶-دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران: اثرات، ابعاد و تحلیل آن، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۳
۱۷- رابطه میزان سهام شناور آزاد و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره پانزده، پاییز ۱۳۹۴
۱۸- آثار تغییر در نظام یارانه ای ایران بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال – با استفاده از یک مدل CGE ، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره ۱۹ بهار ۱۳۹۴
۱۹- تأثیر مالیات بر عملکرد شرکت نفت بر کارایی سازمان مالیاتی( رویکرد تحلیل پوششی داده ها)، پژوهشنامه مالیات،شماره۲۷ ،۱۳۹۴
۲۰- برآورد مصرف بهینه برق خانگی ایران به روش مقایسه‌ای، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره ۲۱، پاییز۱۳۹۴٫
۲۱- بررسی تأثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: با رویکرد پانل دیتا، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره ۵۱ شماره ۱ ، بهار ۹۵.
۲۲- اندازه ی دولت و تورم در کشورهای در حال توسعه: رهیافت پانل دیتا، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۹۵.                          

                                      ۲۳- برآورد ظرفیت بیمه عمر در ایران با رویکرد پانل ARDL ، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره ۳۷، پاییز ۱۳۹۸.                    

                                                                        ۲۴- ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر مصرف سوخت‌های فسیلی: کاربرد رهیافت غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم پانلی، فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست، دوره ۴ شماره ۴، زمستان ۱۳۹۸.                                                                                                                                                                             ۲۵- طراحی مدل پیش بینی تلفات در شبکه های انتقال و توزیع برق: مقایسه رویکردهای پویایی سیستم در مقایسه با روش اقتصادسنجی، پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، دوره ۵ شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۸.

۲۶- آزمون خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه ایران، فصلنامه نظریه‌­های کاربردی اقتصاد، دوره ۶ شماره ۴،زمستان ۱۳۹۸.

۲۷-  تاثیر مداخله دولت بر رقابت بین زنجیره های تامین سبز و غیرسبز با هدف مدیریت رفاه اجتماعی، مطالعات مدیریت صنعتی، دوره ۱۹ شماره ۶۳، زمستان ۱۴۰۰.

۲۸- بررسی تاثیر انتظارات تورمی بر مصرف در ایران: انتظارات تطبیقی در برابر عقلایی (رهیافت کالمن فیلتر)، اقتصاد مقداری، دوره ۱۸ شماره ۲، تابستان ۱۴۰۰.

۲۹- ارائه الگوی نوآورانه دامنه نوسان معامالت روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران؛ بطور هم جهت با سیاست مالی و پولی بانک مرکزی، دانش سرمایه گذاری، شماره ۴۰، زمستان ۱۴۰۰.

۳۰- بررسی عملکرد شرکتهای بورسی متعلق به نظام بانکی در ایران: رویکرد توسعه ای، فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه، شماره شش، تابستان ۱۴۰۰.

۳۱تأثیر توسعه استراتژ یهای کارآفرینی بر درآمد پایدار شهرداری موردمطالعه: شهرداری تهران،  فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، ۱۰-۳۸، بهار ۱۴۰۱.

۳۲– اندازه گیری درجه سفته بازی در بازار مسکن مناطق شهری استان های منتخب: رهیافت اقتصادسنجی فضایی، تحقیقات اقتصادی، دوره ۵۷، بهار ۱۴۰۱.

۳۳– برآورد عرضه مسکن در استان های غیربرخوردغر با تاکید بر اوراق حق تقدم مسکن، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، زمستان ۱۴۰۱.

۳۴– تاثیر نامتقارن نوسانات نفت بر بازده بازار سهام ایران: رویکرد کوانتایل، نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره ۹ شماره ۴، زمستان ۱۴۰۱.

۳۵- تٔاثیر مداخلات بانک مرکزی در بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از روش کوانتایل در ایران ، فصلنامٔه پژوهشهای پولی-بانکی، سال پانزدهم، شمارٔه ۵۲ ،تابستان ۱۴۰۱. 

۳۶- مقایسه پیش‌بینی نوسانات شاخص سهام بورس تهران در رویکرد گارچ-میداس و رگرسیون کوانتایل، فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، دوره هشت شماره دو، تابستان ۱۴۰۲.

۲-۲-مقالات لاتین

۱- Monjazeb and Khajavi (2012), The impact of privatization on Employee job satisfaction, case study of Iran, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2012-2-9/297-300.(ISC Indexed)
۲- Monjazeb, Najafi and Ramazanpour (2013), The effect of Oil price on the stock efficiency of petroleum production industries in Iran, Technical Journal of Engineering and Applifaction, case study of Iran, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2012-2-9/297-300.(ISC Indexed)
۳- Monjazeb and Ghanavati (2012), The Effects Of Privatization On The Efficiency Of Educational Units, Case Study Of Iran, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(13): 1-4, 2012.(ISI Indexed)
۴- Monjazeb and Hosseinpoor (2013), The Effects of Exchange Rate and Interest Rate on the Stock Returns of Private Banks in Tehran Stock Exchange, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 2013-3-4/370-374.(ISC Indexed)
۵- Monjazeb and Takroosta (2013), The impact of new banking services on the Performance of Selected Banks, A Panel Data Model, Journal of Basic and Applied Scientific Research,696-691/8.(ISI Indexed) IF: .432
۶- Monjazeb and Hossenzade (2013), Impact of Oil Exports Income on Tehran Stock Exchange Dividend and Price Index (TEDPIX), Model Selection, World Applied Sciences Journal 22 (6): 819-823.(ISI Indexed) IF: .22
۷- Monjazeb and others (2013),The Effect of Economic Factors on the Efficiency of Mutual Funds in Iran, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 15/1707-1711.(ISC Indexed)
۸- Monjazeb and Moosavi (2013), Exports Elasticity with Respect to the Various Economic Countries, a Panel Data approach Factors in Developed and Developing, International Journal of Management and Humanity Sciences, Vol., 2 (6), pp. 508-512.(DRJI Indexed)
۹- Monjazeb and Others (2013), The effect of oil price shocks on economic growth (Case Study; selected Oil Exporting Countries), Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2013-3-17/2118-2122.(ISC Indexed)
۱۰- Monjazeb, Asadi and Mohammadzadeh (2013), The Money Illusion Test of Iran Economy, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 6 (12): 1813-1816.(GIF Indexed)
۱۱- Monjazeb and Baghernejad (2013), The Estimation of FDI capacity in Iran, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 7 (2): 109-113.(DRJI Indexed) IF: .406
۱۲- Monjazeb, Rameh and Moosavi (2013), The Impact of Macroeconomic Variables and Tax Laws on Stock Return Rate (Casestudy: Iranian Petrochemical companies), Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2013-3-24/3674-3680.(ISC Indexed)
۱۳- Monjazeb and Mousavi (2014), Estimation Of The Iranian Saving Function in Comparision With Selected Oil Exporting Countries, Arth Praband: A Journal Of Economics and Management, Feb.(RICeST Indexed) SJIF: 2.95
۱۴-Monjazeb, Ohadi and Sharifi(2014), The Relationship between Stock Risk and Return Using the Consumption Based Capital Asset Pricing Model (C-CAPM) in the Food and Pharmaceutical Industries, Asian Journal of Research in Banking and Finance Vol. 4, No. 5, May 2014, pp. 90-103.(EBSCO Indexed) SJIF: 2.666
۱۵-Monjazeb and raeiszadeh(2014), Effect of Targeted Subsidies on Natural Gas Consumption of Residential Sector in Tehran, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Volum, 4, Issue 4, pp. 325-333.(ProQuest Indexed)
۱۶-Monjazeb and Others(2014), The Estimation of Natural Gas Demand Function (Province Comparison Analysis), Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities Vol. 4, No. 4, April 2014, pp. 358-368.(EBSCO Indexed)
۱۷-Monjazeb and Others(2014), EVALUATION OF THE EFFECT OF LIQUIDITY GROWTH ON SAVING RATE IN THE DEVELOPING COUNTRIES, Asian Economic and Financial Review, 2014, 4(7): 908-914.(RePEc and EconPapers Indexed) IF: .23
۱۸-Monjazeb and Shakerian(2014), THE EFFECTS OF GOLD PRICE AND OIL PRICE ON STOCK RETURNS OF THE BANKS IN IRAN, Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) Vol. 3, No.9; April. 2014.(ISC and DOAJ Indexed) IF:.468
۱۹-Monjazeb and Others(2014), THE IMPACT OF OIL REVENUES ON BUDGET DEFICIT IN SELECTED OIL COUNTRIES, Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) Vol. 3, No.11; June. 2014.(ISC and DOAJ Indexed) IF: .468
۲۰-Monjazeb and Others(2013), Phenomenon of Random Walk on Tehran Stock Exchange, European Online Journal of Natural and Social Sciences; vol.2, No. 3(s), pp. 2228-2232.(ISI Indexed)
۲۱-Monjazeb and Nasiri(2014), Estimation of Non-oil Export Function of OPEC Countries, Using Panel Data, Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management Vol. 3 Issue 6 June 2014, ISSN 2278-0629 , pp. 44-51.(RICeST Indexed)
۲۲-Monjazeb and Mostafapour(2014) An investigation on the effects of Mehr Housing Policy on the Housing Market of Iran, Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, No. 7, July 2014, pp.340-349.(ProQuest Indexed)
۲۳-Monjazeb and Ayenehbandy(2014), Analysis of Housing Price Trends in Iran, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities Vol. 4, No. 6, June 2014, pp.253-259. (EBSCO Indexed)
۲۴-Monjazeb and Nosrati(2014), Effects of banking facilities on employment trends in selected provinces of Iran, Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, No. 5, May 2014, pp.204-214. (ProQuest Indexed)
۲۵- Monjazeb and Others (2014), Relation of inflation and exchange rates with stock returns in Tehran Stock Exchange using vector auto-regression method, Asian Journal of Research in Banking and Finance, September 2014. (EBSCO Indexed)
۲۶- Monjazeb and Others (2014), A Comparative assessment of the consumption function in selected Islamic and non-Islamic countries, Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, No. 11, November 2014, pp. 242-253.(ProQuest Indexed)
۲۷- Monjazeb and Hajiaboli (2014), Estimating of household electricity optimal consumption in Iran with comparative methods, Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, No. 11, November 2014, pp. 333-339. .(ProQuest Indexed)
۲۸- Monjazeb and Farajollahi (2014), The estimation of inflation model in Iran, Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, December 2014..(ProQuest Indexed)
۲۹- Monjazeb and Moosavi (2014), The Impact of growth rate of real GDP per capita on the savings rate in Iran and some developing and developed selected countries, International Journal of Scientific Management and Development, Vol.2 (9), 425-431 September (2014). (EBSCO Indexed)
۳۰- Monjazeb and Others, Estimating the Phillips Curve in Iran; Comparative Method, European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 4, No. 2, 2015. (ISI Indexed)
۳۱- Monjazeb and Asadian, The Estimation of Tax Capacity in Oil Exporting Countries: A Panel Data Approach, Journal of International Economics and Management Studies- Vol.1, NO.1, Autumn 2014.
۳۲- Monjazeb and Others (2015), Effect of Foreign Direct Investment (FDI) on Economic Growth of Selected Host Countries, Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, Jun 2015. (ProQuest Indexed)
۳۳- Monjazeb and Others (2015), Religious Capital Impact on Economic Growth in Iran in the Period of (1986-2011), International Review of Management and Business Research, Volume 4 Issue 1 Part 3, pp. 343-351.(DRJI Indexed)
۳۴- Monjazeb and Others (2015), Performance Evaluation and Optimal portfolio Selection among Industried and Investment Funds, MAGNT Research Report, Vol.3 (5). PP: 41-46 (ISI Indexed) IF: .68
۳۵- Monjazeb and Dargahy (2015), The impact of targeted subsidies on agricultural production in Iran, International Journal of Contemporary Applied Sciences, Vol. 2 No. 4 April 2015. (ISC and Ulrich’s Periodicals Directory Indexed) IF: .521
۳۶- Monjazeb and Others (2015), An Examination of the Relationship between Value at Risk and Expected Stock Return in Tehran’s Stock Exchange, International Journal of Economics & Management Studies, Vol.1, No2, Spring. 2015.
۳۷- Monjazeb and others (2016), The effect of oil price fluctuations on industrial stock returns, Case study: oil and chemical products, International Journal of Science and Technology Engineering.
۳۸- Monjazeb and others (2016), Customer satisfaction analysis of Kermanshah traditional cookies with Kano model and quality matrix, Trends in Life Sciences May 2016, Volume 5-2-6. (ISI Indexed)
۳۹- Monjazeb and others (2016), Analysis of the characteristics of waits for quality – sweet traditional Kermanshah model of Kano, African Journal of Environmental Assessment and Management, Volume 21 Issue 7 Year 2016. (Scopus Indexed)
۴۰- Monjazeb and Others (2016), The Analysis of Real Exchange Rate Volatility and Stock Exchange Return With PANEL-GARCH Approach (Case Study:D8 Countries), Iranian Economic Review, 2016(4). (Scopus Indexed,علمی پژوهشی)
۴۱- Monjazeb and Others (2015), The Impact of Fuel Subsidy Targeting in Iran Using a CGE Model, Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 1, Spring 2015, 53-80. (ISC Indexed, علمی پژوهشی)

 ۴۲Iranian Journal of Economic Studies
Vol. 4, No. 1, Spring 2015, 53-79  ,  (۲۰۱۵) ,  The Impact of Fuel Subsidy Targeting in Iran Using a CGE Model

43- Monjazeb and Others, Wholesale electricity price forecasting by Quantile Regression and Kalman Filter method , Energy, Volume 290, ۱ March 2024, 129925

برخی از رساله‌های راهنمایی شده:
۱-خصوصی سازی در ایران (با تاکید بر بخش نفت)، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲٫
۲-ارزیابی تأثیر تبلیغات بر ماهیت رقابت و انحصار صنعت ایران، دانشگاه مفید، ۱۳۸۳٫
۳-نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، دانشکده امور اقتصادی، ۱۳۷۸٫
۴-برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران، دانشگاه مفید، ۱۳۸۳٫
۵-بررسی تأثیر درآمدهای ارزی (نفتی و غیر نفتی) بر شاخص نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه علوم اقتصادی، ۱۳۸۹٫
۶- بررسی خدمات نوین بانکی و تأثیر آن بر عملکرد بانک‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی، دانشگاه علوم اقتصادی، شهریور ۱۳۹۱٫
۷-مقایسه‌ی تأثیر صادرات بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با استفاده از داده‌های پنل، دانشگاه علوم اقتصادی، بهمن ۱۳۹۱٫
۸-تأثیر خصوصی سازی بر کارایی واحدهای آموزشی (مطالعه موردی: اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر ماه‌شهر)، تابستان ۱۳۹۱٫
۹-بررسی اثر شوک¬های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (مطالعه¬ی موردی؛ کشور¬های منتخب صادرکننده ی نفت)، بهار ۱۳۹۲٫
۱۵- برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در ایران (تحلیل مقایسه‏ای بین استانی)، پاییز ۱۳۹۲.
۱۶- برآورد ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پاییز ۱۳۹۲٫
۱۷- بررسی میزان اثر پذیری بانک های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار از قیمت جهانی نفت وطلا، زمستان ۹۲٫
۱۸- بررسی تأثیر اصلاح یارانه‌ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران : با رویکرد پانل دیتا، زمستان ۹۲٫
۱۹- مقایسه رفتار مصرفی برق خانگی در کشورهای منتخب با استفاده از داده های پنل، بهار ۹۲٫
۲۰- بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران، پاییز ۹۲٫
۲۱- انتخاب مدل بهینه مصرف کشورهای منتخب، پاییز ۹۳٫
۲۲- تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر تورم، پاییز ۹۳٫
۲۳- تحلیل نقش تسهیلات اعطایی بانکی بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خصوصی ایران، ۱۳۹۲٫
۲۴- بررسی تاثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران با رویکرد پانل دیتا، ۱۳۹۲٫
۲۵- بررسی مدل مصرف برق خانگی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب، ۱۳۹۳٫
۲۶- بررسی تاثیر توسعه مالی بر مصرف انرژی با استفاده از داده های تابلویی با تاکید بر ایران، ۱۳۹۲٫
۲۷- مقایسه تاثیر اندازه ی دولت بر تورم با استفاده از داده های پانل دیتا در کشورهای در حال توسعه نفتی و غیر نفتی، ۱۳۹۱
۲۸- بررسی تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی کشورهای پیشرفته با کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس، زمستان ۱۳۹۳٫
۲۹- بررسی تغییرپذیری قیمت نفت بر میزان تولید زیربخش های صنعت و معدن در ایران – مدل قارچ پانل، زمستان ۱۳۹۳
۳۰-برآورد تابع تقاضای حمل و نقل هوایی بار در پرواز های داخلی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، تابستان ۱۳۹۴
۳۱- انتخاب مدل بهینه مصرف در کشورهای منتخب نفتی با استفاده از پانل دیتا، ۱۳۹۳
۳۲- بررسی تاثیر هدفمند سازی یارانه ها و متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخص قیمت صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد پانل دیتا، زمستان ۱۳۹۴
۳۳- بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص بورس اوراق بهادار بورس گروه D8، زمستان ۱۳۹۴
۳۴- ثار هدفمندی یارانه ها بر قیمت بخش های مختلف اقتصاد (رهیافت داده – ستانده)، زمستان ۱۳۹۳
۳۵- برآورد تابع تولید صنعت ایران و اندازه گیری تاثیر تکنولوژی یر آن، شهریور ۹۵
۳۶- شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت زنجیره تامین در انتخاب تامین کنندگان با رویکرد متغیر فازی چند شاخصه MCDM – زمستان ۹۴
۳۷- تخمین تابع درآمدهای مستقیم مالیاتی و بررسی عوامل موثر بر آن در ایران – زمستان ۹۴
۳۸- بررسی عوامل موثر بر قیمت گذاری بلیت های مسافربری (مورد مطالعه شرکتهای هواپیمایی ماهان، زاگرس و کاسپین)، تابستان ۹۵
۳۹- آزمون خنثی بودن پول در بازار بورس ایران، ۱۳۹۵.
۴۰- بررسی مصرف انرژی مولد و رشد اقتصادی با استفاده از دادهای پنل برای ۳۵ کشور جهان، ۱۳۹۵.
۴۱- بررسی و پیش بینی شکاف انرژی در صنعت برق ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در مقایسه با روش اقتصادسنجی، ۱۳۹۵.
۴۲- استخراج منحنی انگل برای بخش سوخت به روش پنل با اطلاعات کامل، ۱۳۹۵.
همایش ها و کنفرانسهای علمی
۱-تاثیر نرخ تورم بر فاکتور SMB مطالعه موردی بر بازده سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نخستین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۱٫
۲- تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر روی میزان تولید بخش صنعت در ایران، اولین کنفرانس ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی ۱۳۹۱٫
۳-آزمون توهم پولی بر مبنای نظریه انتظارات عقلایی در ایران، ششمین سمینار پولی و ارزی، بانک مرکزی ایران ۱۳۷۵٫
۴- برآورد ظرفیت مالیاتی کشورهای صادرکننده ی نفت: رویکرد داده های تابلویی، چهارمین همایش ملی- دانشجویی اقتصاد ایران ۱۳۹۲٫
۵- Worldwide crude oil consumption considering crude oil production of I.R.Iran with an economic approach، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ۱۳۹۲٫
۶- بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده (مطالعه موردی خریداران محصولات خانگی ال‌ جی شهر کرمانشاه)، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، اردیبهشت ۹۳٫
۷-آثار تغییر در شیوه پرداخت یارانه ها از حالت غیر مستقیم به مستقیم بر تولید داخلی رشته فعالیتهای اقتصادی و اشتغال در ایران، پنجمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران.اردیبهشت ۹۳٫
۸-تاثیر تورم بر فاکتورهای بازدهی سهام با استفاده از داده های پانل، مطالعه موردی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نهران، چهارمین همایش ملی- دانشجویی اقتصاد ایران ۱۳۹۲٫
۹-اندیشکده ها مغزافزار و تصمیم سازی در فرآیند توسعه اقتصاد بین الملل، اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، اسفند ۹۳٫
۱۰A model for the relationship between service quality and business communication and its impact on customer loyalty 2014 Poland
۱۱- تعیین شاخص سرمایه ماندگار دینی و تاثیر آن بر پیشرفت اقتصاد ایران، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت ۹۴
۱۲- Investigate the Import Demand for Consumer Goods in the Advanced Countries with the Persian Gulf Oil Countries,1394,International Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering Research New findings
۱۳- امکان سنجی تامین مالی ورزش، پنجمین کنگره علمی مدیریت ورزش، وزارت ورزش و جوانان، خرداد ۱۳۹۵
۱۴- A Novel Modeling for Real Exchange Rate Volatility and Stock Exchange Return with PANEL-GARCH Approach (Case Study: D8 Countries), May 2016, Global Conference on Management, Economics, Accounting, and Humanities at the Begining of third Millennium
۱۵- بررسی اثر سرایت پذیری تلاطم در شرکت های درمانده مالی واقع در زنجیره تامین.(شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۱۳۹۵.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۱۶- ارایه یک مدل سیستم دینامیک جهت تحلیل و آنالیز سرمایه گذاری در سیستم های ساخت و تولید ابری در شرایط نوسان در تقاضای بازار، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها، ۱۳۹۷.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۷-  ارایه یک مدل سیستم دینامیک جهت تحلیل آنالیز سرمایه گذاری در سیستم های ساخت تولید ابری،چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها، ۱۳۹۷. 

   ۱۸-  تخمین کشش متقاطع بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای منتخب؛ رهیافت پانل سیستم، کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ۱۳۹۷.

۱۹- تاثیر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش انرژی در ایران، نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۷.

برخی مقالات داوری شده
۱- تخمین رابطه انتشار سهام و عوامل نهادی با سرمایه گذاری بخش خصوصی به روش تجزیه واریانس (۱۳۸۳-۱۳۵۳)، ۱۳۸۶٫
۲-تحلیل و ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد منطق فازی، ۱۳۸۶٫
۳-بررسی تاثیر تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران، ۱۳۸۶٫
۴-بررسی عدم تقارن مخارج دولتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، ۱۳۸۷٫
۵-تخمین آثار تورمی و درآمدی قانون مالیات بر ارزش افزوده (تحلیل داده ستانده)، ۱۳۸۷٫
۶-بررسی ادوار تجاری در ایران از منظر یک الگوی عرضه و تقاضا، ۱۳۸۷٫
۷-ارتباط جهانی شدن با اندازه دولت مطالعه کشورهای منتخب آسه آن و ایران، ۱۳۸۸٫
۸-اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا طی دوره (۱۹۹۵-۲۰۰۵)، ۱۳۸۸٫
۹-برآورد آثار آزادسازی و اصلاح قیمت نان روی سبد هزینه خانوار، ۱۳۸۸٫
۱۰-The impact of unified exchange rate system on domestic price of Iran
۱۱- R&D spillovers, trade integration and expansion of trade flows in the selected countries of east and west Asia and Pasific (1995-2004)
۱۲- برآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان، ۱۳۸۸٫
۱۳-بررسی زمینه های اصلاح الگوی مصرف در کشور و ارایه راهکارهایی در حوزه اقتصادی، ۱۳۹۱٫
۱۴-تخمین سطح آستانه ای تورم و تفکیک اثرات مثبت و منفی آن بر رشد اقتصادی ایران، ۱۳۸۸٫
۱۵-ارزیابی مسیر اعتباری مکانیسم انتقال پولی در ایران از کانال تسهیلات بانکی، ۱۳۸۸٫
۱۶-تقاضای پول و حق الضرب در ایران: ۱۳۸۶-۱۳۴۲، ۱۳۸۸٫
۱۷-تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران، ۱۳۹۱٫
۱۸-حقایق آشکار شده و خصوصیات ادوار تجاری در اقتصاد ایران، ۱۳۹۰٫
۱۹-تخمین اقتصادی سایه ای و بررسی اثرات آن روی آلودگی هوا، مطالعه موردی : اقتصاد ایران، ۱۳۹۰٫
۲۰-تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی ایران ” با استفاده از رگرسیون غلتان”، ۱۳۹۰٫
۲۱-ارزیابی اثرات رویکردهای مختلف هزینه‌کرد درآمدهای نفتی بر هسته تورم در ایران(۸۸-۱۳۳۸)، ۱۳۹۰٫
۲۲-فرضیه ادوار زندگی: رهیافت هم جمعی نامتقارن، ۱۳۹۰٫
۲۳-تحلیلهای ساختاری صنعت و خدمات با تاکید بر خدمات تولیدی و اقتصاد جدید ایران و بعضی از کشورهای منتخب، ۱۳۸۷٫
۲۴-« بررسی اثر مخارج دولت بر نرخ بیکاری با استفاده از قانون اوکان، ۱۳۸۸٫
۲۵-بررسی اثرات متقابل کسری‌های دوگانه (تجاری و حساب جاری) (مورد ایران)، ۱۳۸۸٫
۲۶- عوامل موثر بر چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران در مدل خودرگرسیونی ساختاری (SVAR)، ۱۳۹۳٫
۲۷- بررسی و آسیب شناسی نظام تأمین مالی بنگاهها در ایران با رویکرد نهادگرایی و ارائه یک نظام مطلوب تأمین مالی اسلامی برای آن، ۱۳۹۳٫
۲۸- بررسی رابطه‌ی بهره‌وری و تورم در اقتصاد ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری (VAR)، ۱۳۹۳٫
۲۹- تحلیل تورم ، رشد تولید و پایداری اقتصادی در ایران با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری، ۱۳۹۳٫
عضویت در هیات تحریریه
۱- پژوهش نامه اقتصادی، به مدت ۷ سال.
۲-تحقیقات مدل سازی اقتصادی، تاکنون.
۳-مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی تحقیقات مدل سازی اقتصادی.
۴-مدیر مسئول مجله دستاوردهای حسابداری ارزشی، بمدت سه سال.
۵-مدیر مسئول مجله مهندسی تصمیم.
۶-مدیر مسئول مجله International Journal of Economics and Management
7- عضو هیات تحریریه مجله International Journal Of Business And Marketing
پست های اجرایی
۱- مشاور نهاد ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری، ۴ سال.
۲- مدیرکل نظارت و هماهنگی امور اقتصادی، نهاد ریاست جمهوری، ۴ سال.
۳- مشاور اقتصادی، وزارت صنایع، ۱ سال.
۴- عضو ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، وزارت خارجه، ۳ سال.
۵- عضو کمیسیون ستاد اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۴ سال.
۶- عضو کمیسیون شورای عالی صادرات غیر نفتی، وزارت بازرگانی، ۲ سال.
۷- عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، ۴ سال.
۸- عضو شورای پژوهشی و رییس کمیته اقتصادی، نهاد ریاست جمهوری، ۲ سال.
۹- معاون آموزشی، دانشگاه علوم اقتصادی، ۳ سال.
۱۰-عضو کمیسیون موارد خاص، دانشگاه علوم اقتصادی، ۳ سال.
۱۱-عضو ستاد شاهد و ایثارگر، دانشگاه علوم اقتصادی، ۳ سال.
۱۲-عضو شورای تحول اداری، دانشگاه علوم اقتصادی، ۳ سال.
۱۳-رییس دانشگاه علوم اقتصادی، دو سال.
۱۴- دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه، ۲۳ سال.
۱۵-مدیر گروه اقتصاد از ۱۳۹۴.
۱۶- نماینده هیات جذب دانشگاه و عضو کارگروه جذب دانشکده اقتصاد

رزومه علمی در سیویلیکا: کلیک کنید