محتوای دروس فوق در ترم پاییز ۹۳ به شرح زیر است:

 سری زمانی – سوری
آرچ – سوری
انتخاب مدل بهینه – مطالب کلاس + فصول ۱۳ و ۱۴
ال پی ام، لاجیت و پروبیت – فصل ۱۶ گجراتی

تخمین مدل غیرخطی – فایل مربوطه
معادلات همرمان – سوری+گجراتی+فایل مربوطه
اس یو آر – فایل مربوطه
مدل آستانه – سوری
VAR – سوری + گجراتی
PANEL-GARCH – فایل مربوطه