✅ چه سیاستهایی را اعلام (ن)کنیم و اعمال (ن)کنیم؟!
🖍 محمدرضا منجذب

💠 در مبحث سیاستهای اقتصادی و اعلام و اعمال آنها و برای تاثیرگذاری مطلوب چهار بحث مطرح است:
اول چه سیاستهایی را اعلام کنیم و اعمال کنیم؟
دوم چه سیاستهایی را اعلام نکنیم و اعمال کنیم؟
سوم چه سیاستهایی را اعلام کنیم و اعمال نکنیم؟
چهارم چه سیاستهایی را اعلام نکنیم و اعمال نکنیم؟
💠 به عبارت دیگر می توان گفت که اعلام کردن یا نکردن یک سیاست خودش فی نفسه در اقتصاد تاثیر دارد.

بعنوان مثال سیاستهای ضد تورمی برای حالت اول میتواند مثال خوبی باشد که هم باید اعلام شود و هم به نحو احسن اعمال شود.

برای حالت دوم افزایش حقوق کارکنان مثال خوبی است که نباید از پیش اعلام شود. چرا که اعلام کردن آن از منظر بازار میتواند قبل از اینکه حتی اعمال شود آثار تورمی را بدنبال داشته باشد.

برای حالت سوم (سیاست اعلام شود و اعمال نشود) می توان برای بازارهایی که بیشتر تحت تاثیر اخبار خوب و بد هستند (مانند بورس) کاربردی تر است. این خود منوط به این است که اعتماد کارگزاران اقتصادی به سیاستگذار برقرار باشد و لذا تکرار بیش از حد آن میتواند تاثیری خنثی و یا معکوس را بدنبال داشته باشد.

برای حالت چهارم (نه اعلام و نه اعمال) کاهش نرخ بهره (سود) مثال خوبی است. در یک دوره سیاستگذار اعلام کرد که نرخ سود را تک رقمی خواهد کرد و به تبع آن سپرده گذاران حجم وسیعی از پول خود را از بانکها خارج کردند و با انتقال آن به بازارهای موازی افزایش شدید قیمت در مسکن و … را نتیجه داد. در این حالت سیاستهای جایگزین دیگری توصیه میشود که از ابتدا به ساکن باید مورد نظر باشد.
💠 نتیجه بحث: برای اجرای سیاستهای اقتصادی طی چهارحالت فوق باید با مشورت و استفاده از افراد اقتصادی، سیاستگذار انتخاب کند که در هر سیاستی باید کدامیک از حالات چهارگانه فوق را انتخاب کند تا تاثیرگذاری مطلوب را بدنبال داشته باشد.

✅ اعتماد به سیاستگذار بخشی از سرمایه اجتماعی
🖍 محمدرضا منجذب

⭕️ در اخبار خواندیم: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید کارکنان (بانک مرکزی) فعالیت های خود را با توان و با اقتدار هر چه بیشتر برای خدمت به مردم پیش ببرند، عنوان کرد: باید همه به دنبال احیای اعتماد مردم به بانک مرکزی و ثبات هرچه بیشتر در بازارهای پول و ارز باشیم./الف ۹۷.۱۰.۲۵

⭕️ تحلیل: چون اعلام سیاست توسط سیاستگذار (قبل از اعمال آن) میتواند تاثیرگذار باشد و اگر مردم به سیاستگذار اعتماد بالا داشته باشند حتی اعلام سیاست قبل از اعمال آن تاثیر مطلوب و مورد نظر سیاستگذار را بدنبال خواهد داشت، و برعکس تاثیری وارونه خواهد گذاشت اگر مردم به سیاستگذار اعتماد نداشته باشند. به همین دلیل اعلام سیاست قبل از اجرای آن یک نوع سیاست تلقی میشود.

⭕️ در شرایط کنونی اقتصاد ایران اولا سیاستگذار باید با احتیاط بیشتری سیاستهای آتی را اعلام کند و ثانیا ابتدا باید بتواند اعتماد حداکثری مردم را به خود جلب نماید و سپس مراحل بعدی را طی کند. اطمینان مردم به سیاستگذار جزو سرمایه های اجتماعی یک کشور تلقی میشود که بدست آوردن آن به مراتب سخت تر است و از دست دادن آن بسیار آسان تر است. این مهم تنها با ممارست مستمر سیاستگذار در صدق گفتار در اعلام سیاستها، گزیده گویی و به موقع گویی (پرهیز از اعلام تند تند سیاستها و یا تغییر در سیاستها) بدست میآید.

t.me/drmonjazeb