دکتر یعقوب اندایش
_عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز_

کرونا با همه هزینه ها و روزهای سختش اما فرصت هایی نیز ایجاد کرده است به طوریکه برای حصول به آنها و درک اهمیت آنها می بایست دوره زمانی بلندی طی می شد و چه بسا نائل شدن به آنها به راحتی میسر نبود. امید است که از فرصت های اقتصادی اجتماعی حاصل شده به خوبی در جهت توسعه جامعه به نحو احسن استفاده نماییم. در این یادداشت کوتاه، اشاره وار به این فرصت ها اشاره می شود.

*فرصت های اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده:*

اشتغالزایی در زمینه تولیدات بهداشتی و مراقبتی و تجارت الکترونیک(خرید و فروش آنلاین و مشاغل مرتبط با آن مثل حمل و نقل)

توسعه دولت الکترونیک

توسعه اقتصاد دیجیتالی و زیرساخت های آن

افزایش سهم اقلام بهداشتی و مراقبتی در سبد هزینه زندگی خانوارها و ارتقاء سطح بهداشت فردی و پیشگیری

افزایش تقاضای بیمه های تکمیلی درمان و توسعه بیمه های تکمیلی

کاهش تقاضای اسکناس و تقاضای بیشتر بانکداری الکترونیک

افزایش سهم بهداشت در ارائه کالاها و خدمات عمومی و ارتقا سطح بهداشت اماکن عمومی

افزایش ضریب نفوذ اینترنت

توسعه و پذیرش آموزش مجازی

کاهش سفر و سفرزایی(سفر زایی توسط سازمان های ارائه دهنده خدمت شکل می گیرد)

بهبود زنجیره تامین، زنجیره عرضه و شبکه توزیع کالاها و خدمات

تغییر ساختارهای اجتماعی

*شیوع* *کرونا* *موجب درک اهمیت مولفه های زیر شد:*

اهمیت توزیع متناسب درآمد و کاهش فقر در جامعه

اهمیت نقش تک تک افراد در جامعه و اقتصاد کشور و حتی روی کره زمین

اهمیت تعادل در رفتار بجای افراط و تفریط و تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت)

توجه به اهمیت علم و اصول علمی

آشکار نمودن پتانسیل های بازاریابی شبکه ای

اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی مثل کوتاه کردن و یا حذف مجوزهای کسب و کار، تسریع در ترخیص کالا ها، حرکت به سمت اقتصاد رسمی، خرید از کانال های رسمی که استاندارد آن رعایت شود و اهمیت برندسازی، بهبود تجارت الکترونیک و فروش انلاین

اهمیت فقر بهداشتی و سلامت در ابعاد فقر چند بعدی

اهمیت نوع دوستی و مهربانی و کمک

اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها

اهمیت گره خودن منافع اجتماعی و اقتصادی همه مردم با هم

اهمیت اینکه بی تفاوتی نسبت به رفتار دیگران، سیاستگذاران و تصمیم گیران ما را به پرتگاه می برد

حد متعادلی از اقتصاد رقابتی و حمایت دولت لازمه اقتصاد است

سطح حکمرانی خوب در چنین بحران هایی می تواند خودش را نشان دهد لذا در تصمیمات دقت بیشتری می شود

هماهنگی در سیاستگذاری از اهمیت خاصی برخوردار است

اهمیت سرمایه اجتماعی ملموس شد و اینکه افراد با رفتارهای با ارزش را تشویق و احترام کنیم چرا که در بزنگاه ها اهمیت آنها مشخص می شود

تعادل در استقلال و وابستگی، کالاهایی که در بحران ها نیاز مبرم به آن است را در برنامه ریزی های تولید ملی قرار دهیم.

ذخیره و تخصیص قسمتی از منابع به بحران های احتمالی

آماده باش و آمادگی برای هر اتفاق و بحرانی و حرکت جلوتر حکمران نسبت به مردم

جلب اعتماد عمومی برای همکاری مردم در بزنگاهها

تخصیص منابع برای مواردی که به صورت واقعی بدرد جامعه و اقتصاد می خورد و پرهیز از اهداف بیراهه و حیف کردن منابع

تخریب ساختارهای کاذب شکل گرفته اجتماعی

اهمیت بیگ دیتاها، بانک اطلاعاتی مشاغل، تولیدات و جغرافیای اقتصادی کشور برای استفاده های فوری و اضطراری
t.me/eghtesadiyoun