با سلام

برای دانلود فیلم های مربوطه از طریق لینک تلگرامی روی گزینه های زیر کلیک کنید:

کدهای نرم افزار متلب برای تخمین مدل PSTR

Panel Smooth Transition Regression Models

تخمین مدل STAR در ایویوز

فیلم آموزشی رگرسیون آستانه در استاتا نسخه ۱۵