با سلام

فیلم ها و فایل های آموزشی در خصوص پانل دیتا را از طریق لینک های تلگرامی زیر دانلود کنید:

اسلایدر پانل دیتای پیشرفته همراه با استاتا

آزمون های انتخاب نوع مدل در پانل دیتا

آموزش پانل ور به زبان اصلی

فایل پانل ور در استاتا به همراه دستورات آن

panel var in eviews

آزمون لوین و لین از مانایی داده های پانل

مدل پانل ARDL تصویری

پانل دیتا در SPSS

پانل و ایویوز

آموزش صوتی تصویری پانل دیتا در استاتا

درس پانل نامتوازن ۲

اقتصادسنجی فضایی (مقطعی و پانل)

پانل ور در ایویوز

پانل دیتا بالتاجی ۲۰۱۵

پانل دیتا در نرم افزار R Studio آر

نحوه ورود دیتا از اکسل به پانل در ایویوز ۱۰

آزمون هم انباشتگی در پانل (ایویوز)

فایل آموزش پانل در استاتا

panel ecm in stata15

آزمون علیت گرنجر پانل در ایویوز