با سلام
برای ملاحظه و دانلود فایلها و فیلمهای آموزشی ایویوز از طریق تلگرام روی لینک ها زیر کلیک کنید:

دستورات ایویوز

تخمین مدل STAR در ایویوز

تخمین معادلات همزمان در ایویوز

آزمونهای پانل دیتا همراه با ایویوز

ARDL in EViews

درس GMM همراه ایویوز

pmg model in eviews

برآورد شکاف تولید (بالقوه از بالفعل) در ایویوز

مدل لجستیک در استاتا و ایویوز

VAR Granger Causality test in Eviews

تخمین ۳sls در ایویوز

DOLS FMOLS in Eviews

افزونه نرم افزار ایویوز dccgarch

آزمون هم انباشتگی در پانل (ایویوز)

نحوه تشخیص روند فصلی بوسیله کلوگرام در ایویوز

تعدیل فصلی در ایویوز ۱۰

آزمون هگی در ایویوز (فارسی)

نحوه ورود دیتا از اکسل به پانل در ایویوز ۱۰

پیش بینی توسط مدل ور در ایویوز

Bayesian VARs in EViews

تخمین مدل مایداس در ایویوز

Heckman Selection in EViews

درس GMM همراه با ایویوز

تخمین مدل آستانه در ایویوز

آزمون درونزایی در ایویوز

Johansen Cointegration Test in EVIEWS

آزمون گلچسر در ایویوز

جذف واریانس ناهمسانی در ایویوز

مدل لاجیت همراه با ایویوز

فیلم آموزش لاجیت با ایویوز

فیلم آموزش نصب ایویوز ۱۰ (تدوین زارعی)

فصلی کردن داده های سالانه در ایویو

تولید داده های مفقوده در ایویوز