در آموزش نرم افزار باید نحوه انجام، دلیل استفاده و چگونگی تحلیل، آموزش داده شود لذا در این قسمت با ارائه مثال های کاربردی و تحلیل داده های آماری به آموزش نرم افزار Eviews می پردازیم. بعضی از مواردی که به وسیله نرم افزار Eviews انجام می شود به قرار زیر است.

– وارد کردن داده های پنل در نرم افزار Eviews

برای وارد کردن داده های پانل (پنل) (panel) در نرم افزار EViews ابتدا منوی

 file> new workfile

وارد کردن داده های پنل در نرم افزار Eviews را انتخاب می کنیم، پنجره workfile create باز می شود که در قسمت
work file structure type گزینه balanced panel را انتخاب و در قسمت date specification با توجه به نوع داده های مورد تحلیل گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم
به عنوان مثال اگر داده ها به صورت سالانه جمع آوری شده باشد گزینه annual را انتخاب می کنیم و برای تاریخ شروع داده ها و انتهای آنها باید کمترین سال و بیشترین سال موجود را وارد کنیم به عنوان مثال اگر بعضی از مقاطع شامل داده ها ی سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۶۷ و بعضی از مقاطع شامل داده های سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۴ باشد باید شروع و انتهای داده ها را به ترتیب از ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۷ تعیین نماییم.
در قسمت number of cross section تعداد مقاطع مورد نظر را وارد می کنیم. سپس با کلیک بر دکمه ok ، برگه کاری جدید ایجاد می شود.
پس از آن وارد منوی

 
object>new object

وارد کردن داده های پنل در نرم افزار Eviews

شده و در قسمت type of object عبارت series را انتخاب و در قسمت Name of object یک نام برای داده ها وارد کرده و بر روی گزینه ok کلیک می کنیم. حال در برگه کاری workfile سری که ایجاد نموده ایم را با دابل کلیک می کنیم پنجره داده ها باز می شود؛ برای وارد کردن داده ها ی مورد نظر دکمه edit+/- را انتخاب و داده ها را به ترتیب وارد می کنیم.

وارد کردن داده های آمیخته یا ترکیبی در نرم افزار Eviews

برای وارد کردن داده های پانل (پنل) (panel) در نرم افزار EViews ابتدا منوی

 


file> new workfile

وارد کردن داده های آمیخته یا ترکیبی در نرم افزار Eviews را انتخاب می کنیم، پنجره workfile create باز می شود که در قسمت
work file structure type گزینه Dated regular frequency را انتخاب و در قسمت date specification با توجه به نوع داده های مورد تحلیل گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم
به عنوان مثال اگر داده ها به صورت سالانه جمع آوری شده باشد گزینه annual را انتخاب می کنیم.
برای تاریخ شروع داده ها و انتهای آنها باید کمترین سال و بیشترین سال موجود را وارد کنیم به عنوان مثال اگر بعضی از مقاطع شامل داده ها ی سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۶۷ و بعضی از مقاطع شامل داده های سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۴ باشد باید شروع و انتهای داده ها را به ترتیب از ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۷ تعیین نماییم. سپس با کلیک بر دکمه ok ، برگه کاری جدید ایجاد می شود.
پس از آن وارد منوی

 
object>new object

وارد کردن داده های آمیخته یا ترکیبی در نرم افزار Eviews

عبارت pool را انتخاب کرده و ok می کنیم برگه pool باز می شود و cross section identifiers را نشان می دهد که نام مقاطع مورد نظر را وارد می کنیم .
به عنوان مثال اگر مقاطع شامل کشورهای کره، امریکا و ژاپن باشد از نام های _usa، _kor، _jap استفاده می کنیم. البته برای تعریف کردن نام مقاطع هیچ محدودیتی وجود ندارد ولی با توجه به اینکه نام مقاطع در کنار نام اصلی سری قرار می گیرد هر چه کوچکتر و گویاتر باشد بهتر است.

وارد کردن داده های آمیخته یا ترکیبی در نرم افزار Eviews

حال نوبت به تعریف متغیرهای اصلی یا سری های اصلی است بنابراین در برگه pool دکمه sheet را انتخاب کرده تا صفحه series list باز شود و در کادر موجود نام متغیرهای مورد نظر به همراه کاراکتر “?” را وارد می کنیم. به عنوان مثال اگر قصد کار بروی داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی و درآمد های دولت باشد عبارات “?GDP” و “?GI” را وارد می کنیم. و دکمه ok را می زنیم.
پنجره داده ها باز می شود ؛ برای وارد کردن داده ها ی مورد نظر دکمه edit+/- را انتخاب می کنیم حال صفحه اماده دریافت داده ها است.
نکته: استفاده از کاراکتر “?” الزامی است.

نویسنده: عبدالرسول خان احمدی http://www.khshp.ir