دکتر محمدرضا منجذب / دانشیار دانشگاه
t.me/drmonjazeb
کوانتایل یکی از روش های جدید تخمین در اقتصادسنجی محسوب می گردد. خوشبختانه اخیرا فایل های آموزشی مناسبی را در فضای مجازی به شرح زیر بارگذاری کرده ام:

معرفی رگرسیون کوانتایل ۱

معرفی رگرسیون کوانتایل ۲

معرفی رگرسیون کوانتایل ۳

نمونه مقاله و تخمین به روش پانل کوانتایل

شرحی بر پانل کوانتایل همراه با استاتا

نحوه اجرای پانل کوانتایل در R

روش نصب پکیج پانل کوانتایل در. R

کدهای روش تخمین کوانتایل در استاتا

رگرسیون کوانتایل، یک تخمین غیر. Ols

اسلایدر آموزش رگرسیون کوانتایل همراه با ساس

کتاب: رگرسیون کوانتایل

کتاب: رگرسیون کوانتایل، تئوری و کاربرد

کتاب رگرسیون کوانتایل فضایی

How to Find the Percentiles (Quantiles) in R.

Stata quantile regression https://t.me/Economtrics/979

t.me/drmonjazeb