دکتر محمدرضا منجذب / دانشیار دانشگاه 
t.me/drmonjazeb
کوانتایل یکی از روش های جدید تخمین در اقتصادسنجی محسوب می گردد. خوشبختانه اخیرا فایل های آموزشی مناسبی را در فضای مجازی به شرح زیر بارگذاری کرده ام:

معرفی رگرسیون کوانتایل https://t.me/drmonjazeb/107

معرفی رگرسیون کوانتایل (۱) https://t.me/Economtrics/1703

معرفی رگرسیون کوانتایل (۲) https://t.me/Economtrics/1704

نمونه مقاله و تخمین به روش پانل کوانتایل (همراه با منابع مفید). https://t.me/Economtrics/1045

شرحی بر مدل پانل کوانتایل همراه با استاتا https://t.me/Economtrics/1211

نحوه اجرای پانل کوانتایل در R https://rdrr.io/rforge/rqpd/man/rqpd.html

روش نصب پکیج پانل کوانتایل در R https://t.me/Economtrics/1758

کدهای روش تخمین کوانتایل در استاتا https://t.me/Economtrics/242

نمونه مقاله و تخمین به روش پانل کوانتایل (همراه با منابع مفید) https://t.me/Economtrics/1045

رگرسیون کوانتایل، یک تخمین غیر OLS https://t.me/Economtrics/973

اسلایدر آموزش رگرسیون کوانتایل همراه با ساس https://t.me/Economtrics/411

کتاب: رگرسیون کوانتایل https://t.me/Economtrics/304

کتاب: رگرسیون کوانتایل – تئوری و کاربرد https://t.me/Economtrics/416

کتاب: رگرسیون کوانتایل فضایی https://t.me/Economtrics/305

How to Find the Percentiles (Quantiles) in R. https://t.me/Economtrics/1676

Stata quantile regression https://t.me/Economtrics/979

t.me/drmonjazeb