دکترمحمدرضا منجذب

🌐 در مطالعات قبلی در خصوص بورس ایران، اشاره شد که رفتار بورس ایران بلحاظ تکنیکی از رفتار گام تصادفی با رانش  تبعیت می کند. بنظر می رسد پس از انتخاب بایدن ارزش معاملات تا دو سه روز پیش دارای میانگینی ثابت بوده است. اکنون با کاهش اسمی ارزش دلار در ایران ملاحظه می شود این ارزش بسمت پایین گرایش یافته است. نمودار بالا را ببینید. اینکه آیا رفتار متغیر دچار افتی در میانگین خواهد شد؟ باید منتظر ماند و دید. شرایط بورس بستگی به تعامل ایران و امریکا در برجام خواهد داشت. البته این روزهای بورس احتیاط شرط عقل هست ولی نباید هیجانی عمل کرد.
t.me/drmonjazeb