❄️ دکتر محمدرضا منجذب

🔺 بطور معمول در علم آمار و اقتصادسنجی دو نوع پیش بینی ساختاری و پیش بینی تکنیکال (یا گذشته نگر) وجود دارد. هرچند هر دو نوع پیش بینی دارای نقاط ضعف و قوتی هستند، ولی مورد استفاده هستند. پیش بینی آریما که از نوع گذشته نگر هست، با وجود نقاط ضعفش (اینجا را کلیک کنید (https://t.me/drmonjazeb/356))، اما از آنجایی که تورم اتفاق افتاده تحت تاثیر متغیرهای موثر بر تورم بوده، توجیحی خوب برای پیش بینی دارد. در این بررسی از آزمون مانایی، شکست ساختاری زیووت اندرز، و فیلتر هدریک پرسکات بهره برده و نتایج این نوع پیش بینی بشرح زیر است:

۱️⃣ با بررسی مانایی تورم در ایران ملاحظه می شود طی پنج دهه گذشته تا انتهای ۱۳۹۶ تورم مانا بوده و از میانگین با ثبات ۱۸.۱ درصدی برخوردار بوده است، لیکن طی پنج سال اخیر روند تورم دچار شکست ساختاری و افزایشی شده است و بسمت نامانا بودن حرکت داشته است. بطوریکه میانگین آن به عدد ۴۲.۴ رسیده است.

۲️⃣ تورم نسبت به روند خود در سالهای اخیر بالاتر قرار داشته است، و با توجه به افزایش شیب روند، پیش بینی می شود تورم دارای شتاب بیشتری تا ۱۴۰۴ باشد.

۳️⃣ فاصله تورم از روندش تا حد ده درصد هم قرار داشته است

۴️⃣ بعد از پیش بینی روند تورم trend of inflation به روش آریما، مشخص شد روند تورم از رفتار آریمای (۷و۰و۰) تبعیت می کند. بر این مبنا روند تورم تا ۱۴۰۴ پیش بینی شد. (نمودار مربوطه را نگاه کنید)

۵️⃣ نهایتا با توجه به فاصله تورم از روندش ، عدد تورم برای سال ۱۴۰۲ بطور متوسط ۶۴ درصد پیش بینی شد، که نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۱۸ درصد افزایش خواهد داشت.

۶️⃣ ناگفته نماند چنین پیش بینی برمبنای فرض حرکت اقتصاد بمانند چند سال اخیر صورت گرفت. بدیهی است هر تغییری ساختاری و یا غیر منتظره می تواند پیش بینی را تعدیل نماید