دکتر محمدرضا منجذب/دانشیار اقتصاد

♦️بررسی آمار سری زمانی شاخص بورس طی سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت حاکی از رفتار رندوم واک هست. بطوریکه در دو نمودار مشخص هست و بر اساس آزمون زیووت اندرز داده بورس در دو تاریخ ۹۹.۱.۲۵ و تاریخ ۹۹.۲.۱۳ دچار شکست ساختاری شده است. در تاریخ اول رشد شتابانی را داشته است و در تاریخ دوم به روند قبل (از رشد شتابان) برگشته است. بدین لحاظ اگر شرایط کنونی بازار حفظ گردد، پیش بینی می شود که روند بورس به حالت قبلی خود برگشته است. لذا سیاستگذار اگر بخواهد بورس را همچنان در مرکز جذب نقدینگی قرار دهد باید به فکر ایجاد ظرفیت بهینه (https://t.me/drmonjazeb/310)(بعنوان راهکار میان و بلندمدت) در بورس باشد و این کار نیاز به الزامات خود (https://t.me/drmonjazeb/316) دارد.

t.me/drmonjazeb