دکتر محمدرضا منجذب

بررسی رفتار سیستماتیک قیمت مسکن از سال ۱۳۷۲ تاکنون بیانگر سه دوره سیکلی رکود و رونق بوده است. بر مبنای رفتار سیکلی، قیمت مسکن از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ وارد فاز رونق شده است (قیمت مسکن با نمودار آبی رنگ بالاتر از روند خودش یا نمودار قرمز رنگ قرار گرفته است) و رشد قیمتی بالایی را تجربه کرده است. اگر رفتار الگوی مسکن همچون گذشته باشد این روند تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

بر مبنای تحلیل اقتصاددانان سه دلیل عمده این پدیده، کمبود عرضه مسکن در سال های اخیر و حتی سال های آتی نسبت به تقاضای (بالقوه) مسکن، وجود انتظارات تورمی و گسترش شدید نقدینگی می باشد.