✍️ دکتر محمدرضا منجذب

✅ متاسفانه طی دو سال اخیر نرخ ارز و رشد آن با تاثیرگذاری بیشتر بر نرخ تورم، موجب هجوم نقدینگی به بازارهای موازی شده است. این عامل خود موجب افزایش تورم شده است. برمبنای نمودار رشد نرخ ارز در اردیبهشت ۹۹ از تورم و رشد قیمت مسکن پیشی گرفته است و بعنوان شاخص پیشرو عمل کرده است. این بمعنای غلبه کردن انتظارات تورمی (دلار) و پررنگ تر شدن نقش آن در تورم است. دلیل اصلی و اول گسترش حجم نقدینگی، و دلیل دوم تبلیغ ورود مردم به بورس و سپس با نوسانات آن ورود مردم به بازارهای موازی دیگر است، که حالت سوداگری در مردم تقویت کرده است. عموم جامعه بدنبال حفظ ارزش پول در شرایط پول داغ هستند. قطعا این موضوع تورم بالاتر را دامن می زند.

t.me/drmonjazeb