✍️ دکتر محمدرضا منجذب

♦️ رگرسیون (https://t.me/drmonjazeb)کوانتایل برای بررسی و تخمین دامنه های متغیر وابسته و عوامل موثر بر آن کاربرد دارد. داده های پرت از شاخص های مرکزی که بررسی آن برای محقق ارزشمند است. در پست های قبلی (اینجا (https://t.me/drmonjazeb/107)و اینجا (https://t.me/drmonjazeb/306)را کلیک کنید) ادبیات آن بررسی شد. در یک سری زمانی حداقل مراحل انجام مدل بشرح زیر است:

۱️⃣ پس از بررسی آزمون ریشه واحد از داده ها و عنداللزوم تبدیل داده ها با مانا. ۲️⃣ تخمین مدل معمولی، در صورتی که فرضیه صفر آزمون ANOVA رد شود، به این معنی خواهد بود که ضرایب رگرسیون در کوانتایل‌های مختلف دارای تفاوت آماری معنی‌دار است؛ بنابراین لازم است که برای بررسی رابطه بین متغیرها از رگرسیون کوانتایل استفاده شود.
۳️⃣ آزمون نرمالیتی از داده ها و یا از جمله خطای مدل معمولی ols ، در صورتیکه نرمال نباشد از کوانتایل استفاده می شود. نمایش نموداری داده ها و بررسی تحلیلی از داده های پرت نسبت به شاخص های مرکزی.
۴️⃣ آزمون مانایی از داده ها، در صورت لزوم تغییرات.
۵️⃣ تخمین مدل کوانتایل های مختلف همراه با رسم نمودارهای مرتبط.
۶️⃣ آزمون تقارن، و آزمون تساوی شیب ها در کوانتایل های مختلف.
۷️⃣ تفسیر ضرایب در کوانتایل های مختلف و علل تغییرات آن.

مطلب مرتبط: کوانتایل و فایل های مرتبط

(https://t.me/drmonjazeb/306) 🌐 کانال دکتر منجذب (http://t.me/drmonjazeb)