🔺 دکتر محمدرضا منجذب:

🔹 بر مبنای داده های مستخرج از سایت بانک مرکزی، تمامی متغیرها، از جمله مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولت، صادرات و واردات به قیمت ثابت ۹۵ و میلیارد ریال بعد از خروج ترامپ از برجام (در سال ۱۳۹۷) کاهش داشته است. این متغیرها هنوز به شرایط قبل از ۹۷ برنگشته اند. ضمن اینکه جمعیت ایران در این سالها افزایش داشته است. در نتیجه متغیرهای سرانه کاهش بیشتری داشته است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

🌐 کانال دکتر منجذب (http://t.me/drmonjazeb)