علیت یکی از مسائل اساسی در بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی است، زیرا تعیین جهت علیت، موضوع درخور توجهی در اقتصاد است. تعیین جهت علیت، برای متغیرهایی مورد استفاده قرار می گیرد که مبانی نظری صریحی در مورد آن ها وجود ندارد.روش مرسومی که برای بررسی علیت مطرح شده است، موسوم به آزمون علیت گرانجر است.

برای آزمون علیت در Eviews به صورت زیر عمل می کنیم:

Quick ——————– Group Statistics————— Granger Causality Test

با انتخاب مسیر فوق، پنجره ای با عنوان Series List باز می شود که در آن نام متغیرهای مورد نظر را وارد می کنیم.

با انتخاب ok پنجره کوچکی با عنوان Lag Specification باز می شود که در آن تعداد وقفه هایی را که لازم است به متغیرها بدهیم وارد می کنیم.

در اینجا لازم است که وقفه های مختلف را بررسی کنیم، زیرا ممکن است بین دو متغیر، در وقفه های کوتاه رابطه علیت وجود نداشته باشد، ولی با وقفه های طولانی تر بین آن ها رابطه علیت به وجود آید.

در جدول نتیجه آزمون علیت گرانجر، عبارت “X does not Granger Cause Y” بیانگر این فرضیه است که ” X علت Y نیست”. حال برای این فرضیه ، اگر مقدار F بزرگتر از F جدول باشد، یا مقدار احتمال آن که در ستون آخر داده می شود، کوچکتر از ۰٫۰۵ باشد، در این صورت فرضیه فوق رد می شود. این بدان معنا است که “X علت Y است”.

لینک تلگرامی آموزش کامل علیت گرانجر همراه با ایویوز