با سلام

فیلم های آموزشی مدل رگرسیون و روش تخمین و تفسیر آن در لینک های تلگرامی زیر است:

معرفی رگرسیون چندکی خطی

معرفی رگرسیون کوانتایل

کتاب: رگرسیون کوانتایل

کتاب: رگرسیون کوانتایل فضایی

معرفی رگرسیون چندکی خطی

معرفی رگرسیون کوانتایل

کدهای روش تخمین کوانتایل در استاتا

EViews AssignmentQuantile regression

آموزش مدل کوانتایل (به زبان اصلی)

Quntile Ardl+کدهای آن