با سلام

فیلم های آموزشی مدل رگرسیون و روش تخمین و تفسیر آن در لینک های تلگرامی زیر است:

معرفی رگرسیون چندکی خطی

معرفی رگرسیون کوانتایل

کتاب: رگرسیون کوانتایل

کتاب: رگرسیون کوانتایل فضایی

معرفی رگرسیون چندکی خطی

معرفی رگرسیون کوانتایل

کدهای روش تخمین کوانتایل در استاتا

EViews AssignmentQuantile regression

آموزش مدل کوانتایل (به زبان اصلی)

Quntile Ardl+کدهای آن

عوامل موثر بر بهره وری: یک مثال از رگرسیون کوانتایل

OUTLIER OF ROBUST AND HAC IN QUANTILE

اسلایدر آموزش رگرسیون کوانتایل همراه با ساس

کتاب: رگرسیون کوانتایل – تئوری و کاربرد