دکتر محمدرضا منجذب / دانشیار دانشگاه
در بودجه توسعه ای گفته میشود این یک برنامه کوتاه مدت یک ساله در راستای برنام میان مدت ۵ ساله و در راستای برنامه توسعه بلندمدت ۵۰ ساله است. در بودجه پوپولیستی گفته میشود در این بودجه یارانه سال بعد در نظر گرفته شده است.

در بودجه توسعه ای میگوییم رشد اقتصادی سال بعد این عدد است و در راستای برنامه بلند مدت توسعه است. در بودجه پوپولیستی میگوییم امسال تمامی دستگاه های معاف از مالیات معرفی شده اند (و نگاهی کوتاه مدت داریم).

در بودجه توسعه ای میگوییم نفت یک ثروت بین نسلی است و به باید بلندمدت نگاه کنیم و برای نسلهای بعد هم (یا ذخیره کنیم و یا) از جنبه ثروت ملی نگاه کنیم. در بودجه پوپولیستی میگوییم: دولت نفت و گاز را هر سال می فروشد تا منابعی به دست بیاورد.

در بودجه توسعه ای میگوییم بر اساس تعاملی که با جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته داریم امسال مرحله تغییر در تکنولوژی صنایع زنجیر برای توسعه را طی میکنیم. در بودجه پوپولیستی میگوییم: تحریم های ظالمانه آمریکا و محدودیت ها بر کشور وجود دارد و همچنین نوسانات بازار پول و ارز نیز در کشور ایجاد شده بود که طبیعتا بودجه ریزی در چنین شرایطی سخت و پیچیده است.

در بودجه توسعه ای میگوییم با توجه به رشد اقتصادی معقول طی ۵ سال آینده نظام مالیاتی جامع و شفاف اجرایی میشود و نیز نظام تامین اجتماعی جامع اجرا میشود. در بودجه پوپولیستی میگوییم: حمایت از معیشت عمومی و سلامت مردم از مباحث مهم بودجه است تا بخش تولید با رکود مواجه نشود.

در بودجه توسعه ای میگوییم تعداد دانشگاهها با توجه به نیاز بازار کار و صنعت … درصد تقلیل مییابد و نظام آموزش عالی بر مبنای نیاز صنعت و بازار سیلابس درسی را آزادانه و مطابق نیاز تدوین کرده و در مسیر توسعه به تولید و صنعت کمک میکند. در بودجه پوپولیستی میگوییم: دانشگاه ها برای نوسازی دانشگاه ها حمایت مالی می شوند و موضوع دیگر اینکه برای کسانی که در مراحل پایان تحصیل هستند در بخش دکتری حمایت می شوند.

منبع: کانال تلگرامی دکتر منجذب