کتاب‌هایی که به موضوع توسعه اقتصادی پرداخته‌اند، اکثراً از روشی مشابه استفاده کرده‌اند. این کتاب‌ها به موضوعاتی چون: سرمایه، رشد جمعیت، آموزش، تجارت بین الملل، مالیه بین الملل و امثال آن می‌پردازند. در هر فصل مباحث تئوریک عمومی همراه با مثال‌هایی از کشورهایی خاص مطرح می‌شود. اخیراً کتاب‌هایی در خصوص تئوری رشد با روشی مشابه نگاشته شده است.

   فرض مبنایی این کتاب‌ها بیان می‌دارد که مدل‌هایی تعدیل شده می‌تواند برای اقتصادها مناسب بوده و توسعه اقتصادی را به ارمغان آورد. کشورهای کمتر توسعه یافته با سطوح پایین سرمایه فیزیکی و انسانی، بازارهای ناقص، و نهادهای ضعیف مواجه اند. این روش استاندارد ناقص است زیرا چگونگی پیدایش چنین شرایطی را بررسی نمی‌کند. این کتاب روشی جدید

و با رویکردی منطقه‌ای و تاریخی را در فرایند توسعه مطرح می‌کند.

   این کتاب روشی ابتکاری را دنبال می‌کند. ابتدا روشی منطقه‌ای را ارایه می‌کند. بدین معنا که توسعه اقتصادی یک منطقه خاص را با استفاده از تئوری‌های توسعه‌ای ویژه آن مناطق بررسی می‌کند. این منجر به رویکرد ابتکاری بعدی کتاب یعنی رویکرد ساختاری نهادی (از توسعه) می‌شود، که بیان می‌دارد مناطق مختلف دارای ساختارهای نهادی متفاوتی هستند. بر این اساس، رویکرد تاریخی منطقه‌ای اهمیت پیدا می‌کند و لذا روش سوم ابتکاری کتاب مطرح می‌شود. چهارم اینکه در انتهای هر فصل با عنوان “آنچه آموختیم” تجربه منطقه خاص بررسی شده را بازگو می‌کنیم. این بررسی می‌تواند نقاط قوت و ضعف توسعه آن منطقه را مطرح نماید. این بدین معناست که خواننده متوجه این موضوع می‌شود که بجای تئوری‌های مشابه و سیاست‌های مشابه باید برای هر منطقه‌ای نحوه نگرش و بررسی متفاوت باشد. در نهایت کتاب به این موضوع می‌پردازد که ما از تجارب مختلف و مناطق مختلف چه می‌آموزیم. فصول کتاب با کاربرد تئوری‌ها داستان توسعه را بیان می‌کند.

 

برای خرید کتاب کلیک کنید.