دکتر عباس علوی راد/ دانشیار دانشگاه

جهش تولید به لحاظ مبانی لوازمی می خواهد که کارآمدی مدیریت اقتصادی دولت برای فراهم آوردن آنها را راستی آزمایی خواهد کرد.

جهش تولید می تواند فرصت های از دست رفته اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به واسطه ثبت نرخ رشدهای اقتصادی منفی، میانگین منفی، نوسانی و نا مناسب برای بهبود رفاه را تا حدودی جبران کند.

جهش تولید این امکان را فراهم خواهد کرد تا سطح اشتغال کشور که به واسطه شیوع کرونا ویروس آسیب خواهد دید ترمیم شود.

جهش تولید امکان جبران خسارت های اقتصادی ناشی از اختلال جزیی در برخی کسب و کارها در اثر شیوع کرونا ویروس در کشور را فراهم خواهد نمود.

جهش تولید شانس تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت را افزایش می دهد.

با توجه به استمرار محیط تورمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، جهش تولید می تواند از عمیق تر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری نماید.

زیر سایه کاهش شدید درآمدهای نفتی، تلاش برای جهش تولید، قابلیت ها و ظرفیت های واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و مشخصاً عدم وابستگی بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات به نفت را نشان خواهد داد.

جهش تولید به واسطه نیاز شدید به سرمایه گذاری داخلی در شرایط تحریم و محدودیت های بودجه عمرانی دولت، رفع موانع سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار بخش خصوصی را محتمل تر می سازد.

جهش تولید امکان تقویت صادرات غیر نفتی و ترمیم اختلال صادرات از مسیر کشورهای همسایه با هدف کمک به پوشش نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریم را فراهم خواهد کرد.

جهش تولید انعطاف پذیری سیاست های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم های کنونی را تقویت خواهد نمود.

بنابراین انتخاب راهبرد #جهش_تولید برای سال ۱۳۹۹ از میان سایر اولویت های موجود کشور از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایط فعلی بسیار هوشمندانه است.

به نظر نگارنده برای موفقیت حتی نسبی جهش تولید در سال ۱۳۹۹ با وجود تحریم ها و شیوع کرونا ویروس در کشور، بهتر است دولت با رفع تعارض در سیاست گذاری برای عبور از کرونا و حمایت فوری، عملی و اثر بخش از کسب و کارهای در معرض نابودی برای پسا کرونا برنامه ریزی نماید.

t.me/eghtesadiyoun